Privacy Policy

PRIVACYBELEID LAS-MAASTRICHT

Documentbeheer

 

Versie: 1
Aantal pagina’s: 3
Status:
Datum laatste aanpassing: 28 april 2018
Datum laatste goedkeuring:
Datum publicatie:
Eigenaar: Bestuur LAS-Maastricht
Beheerder: Secretaris LAS-Maastricht

 

Inleiding

LAS-Maastricht hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door LAS-Maastricht dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. LAS-Maastricht houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacybeleid staat beschreven welke principes LAS-Maastricht hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van LAS-Maastricht waarin persoonsgegevens voorkomen. Het privacybeleid van LAS-Maastricht is dan ook op deze website van toepassing.

Wettelijke kaders

LAS-Maastricht is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

LAS-Maastricht is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Definities

In het Privacyreglement wordt een aantal definities beschreven, die in dit document dezelfde betekenis hebben als in het Privacyreglement.

Uitgangspunten

LAS-Maastricht gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van Betrokkenen. LAS-Maastricht houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

LAS-Maastricht zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

LAS-Maastricht verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.
LAS-Maastricht streeft naar minimale gegevensverwerking.
Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

LAS-Maastricht gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt LAS-Maastricht voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

LAS-Maastricht deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve de koepelorganisaties LOVA en NOVA voor het voeren van de ledenadministratie. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Subsidiariteit

Het principe van subsidiariteit houdt in dat LAS-Maastricht zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en zal steeds onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

Het houdt ook in dat het niet nodig is een persoonsgegeven te registreren als het voldoende is dat de registratie plaatsvindt bij de club.

Proportionaliteit

LAS-Maastricht zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de verwerking wordt beoogd.

 

 

Rechten van betrokkenen

LAS-Maastricht honoreert alle rechten van betrokkenen.

 

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van LAS-Maastricht